Fördelar med ett holdingbolag

I denna artikel går vi övergripande igenom några fördelarna med att skapa ett holdingbolag äger ert rörelsedrivande bolag.

Allmänt

Äger du privat aktierna i ett aktiebolag i vilket du bedriver verksamhet? I sådana fall kan det vara värt att överväga att starta ett holdingbolag som äger aktierna i det bolag där din verksamhet bedrivs. Fördelarna är många. Du som privatperson äger då aktierna i holdingbolaget i stället. Fördelarna är bl.a:

  • Underlättar omstruktureringar, försäljning eller ägarförändringar i framtiden
  • Minskar risken att tidigare års vinster i din verksamhet förloras
  • Ger möjlighet att resultatutjämna och låna pengar mellan bolag i samma koncern
  • Placering av överlikviditet och pensionssparande

Underlättar omstruktureringar, försäljning eller ägarförändringar i framtiden

Om ditt aktiebolag ägs av ett holdingbolag kan det underlätta omstruktureringar, försäljning eller förändringar av ägarstrukturen. Ett exempel kan vara om nyckelpersoner i verksamheten ska gå in som delägare i bolaget, vid generationsskiften eller om du planerar att sälja ditt bolag.

Om du säljer ett bolag som du äger direkt privat (utan Holdingbolag) kan det leda till en hög beskattning för dig som privatperson. Beskattningen påverkas av hur ditt sparade utdelningsutrymme/gränsbelopp ser ut (K10-blankett). Om bolaget som ska säljas istället ägs av ett holdingbolag kan vinsten under vissa förutsättningar vara skattefri i holdingbolaget. Den skattefria vinsten kan då användas i holdingbolaget för att t.ex. investera, pensionsspara eller delas ut till dig som privatperson. Vid utdelning till dig som privatperson finns det även möjlighet att uppnå en lägre skatt om bolaget exempelvis går i träda under en femårsperiod.

Minskar risken att tidigare års vinster i din verksamhet förloras

Utdelningar från ett rörelsebolag till ett holdingbolag är vanligen skattefria. En ytterligare fördel är att de vinster som delas ut till holdingbolaget separeras normalt inte omfattas av de risker som kan var kopplade till ditt bolag där rörelsen bedrivs. Exempelvis om rörelsebolag träffas av ett skadeståndskrav påverkar detta normalt inte holdingbolag. Viktigt att tänka på är att rörelsebolaget bör ha en stabil likviditet och att endast det fria egna kapitalet i rörelsebolaget kan delas ut.

Ger möjlighet att resultatutjämna och låna pengar mellan bolag i samma koncern

Bedrivs flera verksamheter i olika bolag som ägs av dig som privatperson kallas det ofta för en oäkta koncern. Om du i stället startar ett holdingbolag som äger dessa rörelsedrivande bolag, föreligger en äkta koncern. Effekten av detta är att det går att lämna koncernbidrag mellan bolagen i koncernen. Om t.ex. ett bolag går med vinst kan detta lämna ett koncernbidrag till ett annat bolag i koncernen som går med förlust. Det vinstdrivande bolaget kan då sänka sitt resultat med en lägre skatt som följd.

En annan fördel är att det även finns möjlighet att låna pengar mellan bolagen genom det så kallade koncernundantaget. Om likviditeten är sämre i ett av dina bolag samtidigt som du har överlikviditet i ett annat bolag kan detta vara fördelaktigt.

Placering av överlikviditet och pensionssparande

Vinster som delats ut till ett holdingbolag från ditt rörelsebolag kan sparas i holdingbolaget. I holdingbolaget dessa vinster t.ex. investeras i nya verksamheter eller placeras på annat sätt. Ett holdingbolaget kan användas som ett komplement till ditt övriga pensionssparande.

Bilda ett holdingbolag

Ett holdingbolag bildas initialt som ett vanligt aktiebolag. Ett aktiekapital på minst 25 000 kronor krävs och ägandet av aktier i de övriga bolagen behöver övergå till holdingbolaget. Övergång kan ske på olika sätt, t.ex. genom:

  • förvärv av aktier
  • intern aktieöverlåtelse
  • aktiebyte
Vid bildandet av ett holdingbolag är det viktigt att få med all nödvändig dokumentation och formalia. Då transaktionerna kan medföra olika skattekonsekvenser, kan det vara bra att ta hjälp av din revisor eller skatterådgivare. Glöm inte att ett holdingbolag medför vissa merkostnader i form av administration. Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration upprättar ni enkelt på e-revisor.se.


Skapad av: Kevin Lindmark
Skapad: 2023-12-03