Användarvillkor

E-revisor.se, som drivs av E-revisor Licens 1 AB, behöver på grund av tjänstens natur samla in vissa företags- och personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och enligt gällande lagar, och sprids inte vidare till tredje part utan uttryckligt medgivande från användaren, annat än i det fall det krävs enligt lag. Vi strävar efter att samla in så få uppgifter som möjligt och att bara lagra dem så länge de behövs.

Nedan kan ni läsa vår fullständiga policy för personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss på kontakt@e-revisor.se om ni har frågor om vår policy eller vår behandling av era personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Inledning

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att tillförsäkra att samtliga kunder och användare av tjänster hos E-revisor Licens 1 AB, org. nr 559232-6788 (härefter ”E-revisor.se”) är medvetna om hur personuppgifter hanteras av E-revisor.se. E-revisor.se är personuppgiftsansvarig för er kontoinformation och betalinformation. För de uppgifter som hanteras inom molntjänsten är användaren personuppgiftsansvarig och där agerar E-revisor Licens 1 AB biträde enligt det Personuppgiftsbiträdesavtal som finns i Bilaga 1 till Användarvillkoren.

E-revisor.se intygar att all personuppgiftsbehandling är korrekt, laglig, transparent och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Varför behandlas personuppgifterna? (Ändamål och lagstöd)

Kundernas personuppgifter hanteras endast i den mån det är nödvändigt för att fullgöra det avtal som finns mellan kund och E-revisor.se om årsredovisningar och rättsliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Behandling av personuppgifter används för att kunden på bästa sätt ska kunna skapa årsredovisningar enligt gällande lagstiftning.

Hur länge lagras personuppgifterna? (Lagring och gallring)

Personuppgifter för hantering av användarkonton lagras och behandlas löpande under den tidsperiod som kunden har ett gällande avtal med E-revisor.se. När avtalet avslutas eller har fullgjorts åtar sig E-revisor.se att radera samtliga personuppgifter om kunden, såvida detta inte är förhindrat i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifter som lämnats som del av en årsredovisning raderas 24 månader efter sista aktivitet för testkonton och sparas tills kunden ber om radering i det fall kunden har betalat för minst en årsredovisning . E-revisor.se kan även komma att radera uppgifter som inte längre behövs för behandlingen innan ovanstående tidsfrister (till exempel .SIE-filer där nödvändiga uppgifter redan överförts till systemet).

Vem har rätt att ta del av mina personuppgifter? (Andra mottagare av personuppgifter)

Utöver E-revisor.se kan andra aktörer som arbetar på uppdrag av E-revisor.se få tillgång till de personuppgifter som E-revisor.se behandlar, vilket innefattar konsulter och leverantörer. E-revisor.se sluter personuppgiftsbiträdesavtal med de aktörer som behandlar era uppgifter för E-revisor.se:s räkning och alltså utgör personuppgiftsbiträden, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. E-revisor.se tillser att dessa aktörer behandlar era personuppgifter med säkerhet och sekretess och att personuppgifterna raderas efter att uppdraget är slutfört. Ni har när som helst rätt att be om information om vilka vi delat era personuppgifter med i samband med utövandet av nedanstående rättigheter.

Vad har jag för rättigheter (Registrerades rättigheter)?

En begäran att utnyttja nedanstående rättigheter (a – e) ska mejlas till: kontakt@e-revisor.se. E-revisor.se ska så snabbt som möjligt svara på begäran, men senast en månad efter att begäran har inkommit.

a) Tillgång

Kunden har rätt att begära tillgång till personuppgifter som behandlas av E-revisor.se. Informationen ska vara lättbegriplig och utlämnas kostnadsfritt i elektronisk form. Undantaget till första meningen är om förfrågan av personuppgifter är ogrundad eller orimlig.

b) Rättelse

Är personuppgifter om kunden ofullständiga eller på annat sätt felaktiga ska E-revisor.se efter förfrågan från kunden, utan onödigt dröjsmål, rätta dessa personuppgifter.

c) Radering

Är personuppgifter hos E-revisor.se inte längre nödvändiga för avtalet eller för ett annat lagstadgat ändamål ska E-revisor.se, utan onödigt dröjsmål, radera personuppgifterna. Detsamma gäller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller måste raderas för att fullfölja rättsliga förpliktelser inom unionsrätten eller inom svensk rätt.

d) Begränsning

Anser eller befarar kunden att dess personuppgifter är inkorrekta eller olagliga har kunden rätt att kräva att E-revisor.se begränsar behandlingen tills båda parter getts möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter som inte längre behövs för det ursprungliga ändamålet till lagring, i de fall kunden behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

e) Dataportabilitet

Kunden har rätt att få ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format baserat på de personuppgifter som skickats in till E-revisor.se.

Vem kontaktar jag om jag har frågor om personuppgiftsbehandlingen?

Om ni har några frågor om E-revisor.se:s behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta E-revisor.se på: kontakt@e-revisor.se. Du har även rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen på https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ om du tycker att E-revisor.se behandlar personuppgifter i strid med GDPR eller annan lagstiftning som rör dina personuppgifter.

Om E-revisor.se

E-revisor.se hjälper dig med skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Skapa konto