Välkommen

Här kan ni skapa er revisionsberättelse både för utskrift på papper och som digital kopia för inlämning till Bolagsverket.

Vi har förberett ett antal inställningar och val som underlättar framtagandet av revisionsberättelsen. Arbetsgången är fördelad mellan flikarna ovan.

Nyheter

17 Maj, 2022 - Steg 6 - Fält (frivilligt) tillagt för att ange mejladress för den ledamot som ska signera fastställelseintyget (får notifiering att revisionsberättelse laddats upp).
29 januari, 2021 - Version 1.3 - Uppdatering med stöd för Koncernredovisning, Bolagsstyrningsrapport och Särskilt betydelsefulla områden (inför Bolagsverkets lansering i februari 2021).
29 februari, 2020 - Uppdatering med stöd för Bolagsverkets införda begrepp för revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
18 februari, 2020 - Bolagsverket har mottagit första fristående digitala revisionsberättelsen och den var skapad med e-revisor.se!
13 januari, 2020 - Uppdatering till 1.2 med mindre justeringar, bl.a. ökad möjlighet att justera rubriker.
30 december, 2019 - Uppdatering till 1.1 med fristående inlämning till Bolagsverket.
21 oktober, 2019 - Version 1.0 lanserad.

Bolagets uppgifter
Organisationsnummer:
Uppdatera nedan från Bolagsverket
Företagsnamn:
Revisorns uppgifter
Revisionsbolag (enbart om revisionsbyrå är vald och inte personvald revisor)
Namn på vald revisor (eller huvudansvarig revisor)
Eventuell medrevisor
Revisionsberättelsen
Räkenskapsår
Balansdag
Har bolaget en registrerad VD? JA
Har bolaget fler än en styrelseledamot? JA
Omfattar revisionsberättelsen koncernredovisning?
Bolagsverket stöder nu koncerner
JA
Datum för underskrift av revisionsberättelsen:
Ort för påskrift av revisionsberättelsen:
Upprättar bolaget kassaflödesanalys? JA
Tillämpar bolaget K3-regelverket? JA
Lämnas utdelning? JA
Har bolaget balanserade vinstmedel (ej förlust)? JA

Utseende
Logotyp (max 300 KB - format jpg, gif, png) - logotypen visas när ni skapar pdf eller iXBRL-fil
Välj bild och ladda upp:

Instruktion Rapport om årsredovisningen [och koncernredovisningen] (lämna fältet tomt om ej aktuellt)
Infoga standardrubrik
Infoga standardtext

Infoga standardtext
Grund för uttalanden

Plural
Lagstadgad(e) upplysning(ar)

Infoga standardtext
Plural
Väsentlig(a) osäkerhetsfaktor(er) avseende antagandet om fortsatt drift

Infoga standardtext
Plural
Upplysning(ar) av särskild betydelse

Infoga standardtext
Särskilt betydelsefulla områden

Plural
Övrig(a) upplysning(ar)

Infoga standardtext
Annan information än årsredovisningen

Infoga standardtext
Styrelsens ansvar

Infoga standardtext
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Infoga standardtext
Likvidators ansvar

Infoga standardtext
Infoga standardtext - RI
Revisorns ansvar
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Infoga standardrubrik
Infoga standardtext

Infoga standardtext
Kryssa för om avvikande mening
Grund för uttalanden

Infoga standardtext
Plural
Övrig(a) upplysning(ar)

Infoga standardtext
Styrelsens ansvar

Infoga standardtext
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Infoga standardtext
Likvidators ansvar

Infoga standardtext
Infoga standardtext - RI
Revisorns ansvar

Infoga standardtext
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Infoga standardtext
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Infoga standardtext
Plural
Anmärkning(ar)

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i TEMPAB, org.nr 556999-9999

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

PDF

Ladda ner en pdf av revisionsberättelsen för att se slutligt utseende eller för t.ex. utskrift eller digital signering i annat verktyg, tryck på knappen nedan.

Ladda ner PDF

Kontrollera mot Bolagsverket

Innan ni går vidare med resterande steg rekommenderar vi att ni kontrollerar revisionsberättelsen enligt nedan.

Förutom kontrollerna som programmet gör själv och varnar för går det att kontrollera revisionsberättelsen mot Bolagsverket kontrollverktyg. Detta är att rekommendera särskilt om ni avser att lämna in en kopia av denna digitalt till Bolagsverket. Då undviker ni att revisionsberättelsen inte accepteras eller behöver handläggas av Bolagsverket. För att kontrollera mot Bolagsverkets kontrollverktyg, fyll i uppgifter på den som begär kontrollen och tryck på kontrollera till höger.

Kontrollera hos Bolagsverket


Ladda upp kopia till Bolagsverket

Om ni vill ladda upp en fristående revisionsberättelse till Bolagsverket:
  1. Ange personnummer till höger för den som skriver under fastställelseintyget elektroniskt med BankID och mejladress till den som önskar kvittens när handlingarna är uppladdade.
  2. Tryck på ladda upp. Ni får då upp avtalsvillkor från Bolagsverket för godkännande och sedan kommer ett mejl skickas till angiven mejladress med vidare instruktioner från Bolagsverket.

OBS!

Läs information om årsredovisning hos Bolagsverket här

Läs information om fastställelseintyg hos Bolagsverket (datering m.m.) här

Ladda upp kopia och fastställelseintyg elektroniskt till Bolagsverket

Läs information om årsredovisning hos Bolagsverket här