Välkommen

Här kan ni skapa er revisionsberättelse både för utskrift på papper och som digital kopia för inlämning till Bolagsverket.

Vi har förberett ett antal inställningar och val som underlättar framtagandet av revisionsberättelsen. Arbetsgången är fördelad mellan flikarna ovan.

Nyheter

21 oktober, 2019 - Version 1.0 lanserad.

Bolagets uppgifter
Organisationsnummer:
Uppdatera nedan från Bolagsverket
Företagsnamn:
Revisorns uppgifter
Revisionsbolag (enbart om revisionsbyrå är vald och inte personvald revisor)
Namn på vald revisor (eller huvudansvarig revisor)
Eventuell medrevisor
Revisionsberättelsen
Räkenskapsår
Balansdag
Har bolaget en registrerad VD? JA
Har bolaget fler än en styrelseledamot? JA
Omfattar revisionsberättelsen koncernredovisning?
OBS! Digital inlämning av koncern stöds ännu inte av Bolagsverket
JA
Datum för underskrift av revisionsberättelsen:
Ort för påskrift av revisionsberättelsen:
Upprättar bolaget kassaflödesanalys? JA
Tillämpar bolaget K3-regelverket? JA
Lämnas utdelning? JA
Har bolaget balanserade vinstmedel (ej förlust)? JA

Utseende
Logotyp (max 300 KB - format jpg, gif, png) - logotypen visas när ni skapar pdf eller iXBRL-fil
Välj bild och ladda upp:

Instruktion Rapport om årsredovisningen (lämna fältet tomt om ej aktuellt)

Infoga standardtext
Uttalanden om årsredovisningen

Infoga standardtext
Grund för uttalanden

Plural
Lagstadgad(e) upplysning(ar)

Infoga standardtext
Plural
Väsentlig(a) osäkerhetsfaktor(er) avseende antagandet om fortsatt drift

Infoga standardtext
Plural
Upplysning(ar) av särskild betydelse

Plural
Övrig(a) upplysning(ar)

Infoga standardtext
Annan information än årsredovisningen

Infoga standardtext
Styrelsens ansvar

Infoga standardtext
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Infoga standardtext
Likvidators ansvar

Infoga standardtext
Infoga standardtext - RI
Revisorns ansvar
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Infoga standardtext
Uttalanden om andra krav enligt lagar och andra författningar

Infoga standardtext
Grund för uttalanden

Infoga standardtext
Plural
Övrig(a) upplysning(ar)

Infoga standardtext
Styrelsens ansvar

Infoga standardtext
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Infoga standardtext
Likvidators ansvar

Infoga standardtext
Infoga standardtext - RI
Revisorns ansvar

Infoga standardtext
Plural
Anmärkning(ar)

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i TEMPAB, org.nr 556999-9999

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

PDF

Om in önskar ladda ner en pdf av revisionsberättelsen för t.ex. utskrift eller digital signering i annat verktyg, tryck på knappen nedan.

Ladda ner PDF

iXBRL-fil

Om ni önskar skapa en iXBRL-fil för uppladdning till Bolagsverket tryck på knappen nedan.

Ladda ner iBXRL-fil