Välkommen

Här kan ni skapa er revisionsberättelse både för utskrift på papper och som digital kopia för inlämning till Bolagsverket.

Vi har förberett ett antal inställningar och val som underlättar framtagandet av revisionsberättelsen. Arbetsgången är fördelad mellan flikarna ovan.

Nyheter

29 februari, 2020 - Uppdatering med stöd för Bolagsverkets införda begrepp för revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
18 februari, 2020 - Bolagsverket har mottagit första fristående digitala revisionsberättelsen och den var skapad med e-revisor.se!
13 januari, 2020 - Uppdatering till 1.2 med mindre justeringar, bl.a. ökad möjlighet att justera rubriker.
30 december, 2019 - Uppdatering till 1.1 med fristående inlämning till Bolagsverket.
21 oktober, 2019 - Version 1.0 lanserad.

Bolagets uppgifter
Organisationsnummer:
Uppdatera nedan från Bolagsverket
Företagsnamn:
Revisorns uppgifter
Revisionsbolag (enbart om revisionsbyrå är vald och inte personvald revisor)
Namn på vald revisor (eller huvudansvarig revisor)
Eventuell medrevisor
Revisionsberättelsen
Räkenskapsår
Balansdag
Har bolaget en registrerad VD? JA
Har bolaget fler än en styrelseledamot? JA
Omfattar revisionsberättelsen koncernredovisning?
OBS! Digital inlämning av koncern stöds ännu inte av Bolagsverket
JA
Datum för underskrift av revisionsberättelsen:
Ort för påskrift av revisionsberättelsen:
Upprättar bolaget kassaflödesanalys? JA
Tillämpar bolaget K3-regelverket? JA
Lämnas utdelning? JA
Har bolaget balanserade vinstmedel (ej förlust)? JA

Utseende
Logotyp (max 300 KB - format jpg, gif, png) - logotypen visas när ni skapar pdf eller iXBRL-fil
Välj bild och ladda upp:

 • Vissa avsnitt har ett kryssval med rubrik i plural, vilket innebär att rubriken i slutlig revisionsberättelse ändras till plural (t.ex. Upplysning - Upplysningar)
 • "> Instruktion
  Rapport om årsredovisningen (lämna fältet tomt om ej aktuellt)
  Infoga standardrubrik
  Infoga standardtext

  Infoga standardtext
  Grund för uttalanden

  Plural
  Lagstadgad(e) upplysning(ar)

  Infoga standardtext
  Plural
  Väsentlig(a) osäkerhetsfaktor(er) avseende antagandet om fortsatt drift

  Infoga standardtext
  Plural
  Upplysning(ar) av särskild betydelse

  Plural
  Övrig(a) upplysning(ar)

  Infoga standardtext
  Annan information än årsredovisningen

  Infoga standardtext
  Styrelsens ansvar

  Infoga standardtext
  Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

  Infoga standardtext
  Likvidators ansvar

  Infoga standardtext
  Infoga standardtext - RI
  Revisorns ansvar
  Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
  Infoga standardrubrik
  Infoga standardtext

  Infoga standardtext
  Kryssa för om avvikande mening
  Grund för uttalanden

  Infoga standardtext
  Plural
  Övrig(a) upplysning(ar)

  Infoga standardtext
  Styrelsens ansvar

  Infoga standardtext
  Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

  Infoga standardtext
  Likvidators ansvar

  Infoga standardtext
  Infoga standardtext - RI
  Revisorns ansvar

  Infoga standardtext
  Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

  Infoga standardtext
  Plural
  Anmärkning(ar)

  Revisionsberättelse

  Till bolagsstämman i TEMPAB, org.nr 556999-9999

  Rapport om årsredovisningen

  Uttalanden

  Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

  Uttalanden

  PDF

  Om ni önskar ladda ner en pdf av revisionsberättelsen för t.ex. utskrift eller digital signering i annat verktyg, tryck på knappen nedan.

  Ladda ner PDF

  iXBRL-fil

  Om ni önskar skapa en iXBRL-fil för uppladdning till Bolagsverket tryck på knappen nedan.

  Ladda ner iBXRL-fil

  Kontrollera mot Bolagsverket

  Innan ni går vidare med resterande steg rekommenderar vi att ni kontrollerar revisionsberättelsen enligt nedan.

  Förutom kontrollerna som programmet gör själv och varnar för går det att kontrollera revisionsberättelsen mot Bolagsverket kontrollverktyg. Detta är att rekommendera särskilt om ni avser att lämna in en kopia av denna digitalt till Bolagsverket. Då undviker ni att revisionsberättelsen inte accepteras eller behöver handläggas av Bolagsverket. För att kontrollera mot Bolagsverkets kontrollverktyg, fyll i uppgifter på den som begär kontrollen och tryck på kontrollera till höger.

  Kontrollera hos Bolagsverket


  Ladda upp kopia till Bolagsverket

  Om ni vill ladda upp en fristående revisionsberättelse till Bolagsverket:
  1. Ange personnummer till höger för den som skriver under fastställelseintyget elektroniskt med BankID och mejladress till den som önskar kvittens när handlingarna är uppladdade.
  2. Tryck på ladda upp. Ni får då upp avtalsvillkor från Bolagsverket för godkännande och sedan kommer ett mejl skickas till angiven mejladress med vidare instruktioner från Bolagsverket.

  OBS!

  Läs information om årsredovisning hos Bolagsverket här

  Läs information om fastställelseintyg hos Bolagsverket (datering m.m.) här

  Ladda upp kopia och fastställelseintyg elektroniskt till Bolagsverket

  Läs information om årsredovisning hos Bolagsverket här