Att bokföra skatt, årets resultat och utdelning

I denna artikel går vi övergripande igenom det sista steget i bokslutsarbetet med att bokföra skatt och årets resultat. Artikeln utgår från att hela bokslutsarbetet fram till detta steg är utfört, se vår separata artikel om att upprätta bokslut här.

Utgångspunkter - exempel

Vi utgår från ett exempel med Exempel AB som har kalenderår som räkenskapsår. Exempel AB har för 2020 ett resultat före skatt på 100 000 kr. Skatten har beräknats till 20 000 kr och årets resultat till 80 000 kr.

Vid räkenskapsårets slut - exempel

Skatt på årets resultat

När årets skatt är beräknad bokförs skatten som en kostnad i resultaträkningen på följande sätt:

Konto Benämning Debet Kredit
2510 Skatteskulder 20 000
8910 Skatt som belastar årets resultat 20 000

Årets resultat

Efter skatten är bokförd utgör summan av resultaträkningen det slutliga resultatet för året. Den sista bokföringen av årets resultat sker mellan balansräkningen och resultaträkningen, detta för att resultatet ska kunna föras vidare till nästa år i balansräkningen. Denna bokföringsorder "nollställer" även resultaträkningen så att summan av alla resultatkonton är noll och ser till att tillgångar är lika med skulder i balansräkningen. Efter denna verifikation är bokföringen färdig för året.

Konto Benämning Debet Kredit
2099 Årets resultat 20 000
8999 Årets resultat 80 000

I början av nästa räkenskapsår

Uppdatera ingående balanser

Resultaträkningen börjar alltid med 0-saldon i början på varje nytt räkenskapsår. Balansräkningen är däremot "levande" mellan räkenskapsåren och för balanskonton förs utgående saldot från ett räkenskapsår över som ingående saldo efterföljande räkenskapsår. Det här hanteras olika i olika bokföringsprogram, och en flertalet hanterar det helt automatiskt. I vissa program måste man själv se till att föra över utgående saldon in i nästa år. Det är ytterst viktigt att detta blir korrekt, annars kommer bokföringen inte att stämma kommande år.

Omföring av årets resultat

När räkenskapsåret för 2021 i exemplet lagts upp, och utgående saldon från 2020 har förts över som ingående saldon 2021, flyttas resultatet från 2099 till 2098 ("Vinst eller förlust från föregående år"). Där ligger det fram tills man håller årsstämma och beslutar om hur resultatet ska behandlas.

Konto Benämning Debet Kredit
2099 Årets resultat 20 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år 20 000

Efter årsstämman

Efter att Exempel AB hållit årsstämma ska bokföringen återspegla beslutet på årsstämman. Vi visar här två varianter:
  • Hela vinsten ska balanseras i ny räkning
  • Del av vinsten ska delas ut till aktieägarna

Hela vinsten ska balanseras i ny räkning

Om ingen utdelning ska ske omförs hela vinsten till konto 2091 ("Balanserad vinst eller förlust").

Konto Benämning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 20 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 20 000

Del av vinsten ska delas ut till aktieägarna

Om man på årsstämman t.ex. beslutar att 10 000 kr ska delas ut till aktieägarna så bokförs beloppet på konto 2898 ("Outtagen vinstutdelning") i väntan på faktisk utbetalning. Resterande del av resultatet flyttas till konto 2091 ("Balanserad vinst eller förlust").

Konto Benämning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 20 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 10 000
2898 Outtagen vinstutdelning 10 000
När själva utbetalningen av utdelning utförs bokförs det enligt nedan:
Konto Benämning Debet Kredit
1930 Kassa och bank 10 000
2898 Outtagen vinstutdelning 10 000


Skapad av: Kevin Lindmark
Skapad: 2021-01-15